داستان زندگی من


بیوگرافی زندگی من

فریده رجبیان متولد هزار و سیصد و پنجاه و پنج


متولد تهران ایران نقاشی را از کودکی بصورت خودآموز و سپس نزد استاد رضا رحیمی لسکو بصورت حرفه ای آموختم و بیش از هفت سال که در سطح حرفه ای فعالیت دارم تا کنون در نمایشگاههای بسیاری در داخل و خارج از کشور شرکت داشته ام.